Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z naszych stron oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Aby zablokować zapisywanie cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Kliknij pliki cookies jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.  Zamknij


 

 

Statut

Stowarzyszenia Telewizji Kablowej RET-SAT 1
z siedzibą w Łodzi

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Telewizji Kablowej RET-SAT 1 w Łodzi, może używać skróconej nazwy Telewizja Kablowa RET-SAT 1 bądź STK RET-SAT 1.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie miasta Łodzi. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 3. Stowarzyszenie jest samorządną, dobrowolną organizacją społeczną zrzeszającą odbiorców telewizji kablowej, działającą na mocy postanowień ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może wypowiadać się w sprawach publicznych.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
 6. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest określony.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 2

 1. Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność: -kulturalna,-oświatowa,-wspieranie inicjatyw społecznych,-dobroczynności.
 2. Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez w szczególności:

  a) udostępnienie wyłącznie swoim członkom, w niepublicznej sieci telewizji kablowej Stowarzyszenia programów telewizyjnych i radiowych oraz możliwości multimedialnego przesyłu danych zapewniających:

- promocję kultury i sztuki polskiej- przybliżanie kultury innych narodów,
- edukację, poznawanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki
- nawiązywanie kontaktów, komunikację i wymianę informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia i innymi osobami i organizacjami na terenie kraju i zagranic
- promocje integracji europejskiej na poziomie kulturowym, społecznym, oświatowym i gospodarczy

b) realizację własnego, lokalnego programu telewizyjnegoc) redagowanie i upowszechnianie własnej strony internetowejd) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymie) organizowanie na wniosek członków Stowarzyszenia innych przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi.

   3.  Stowarzyszenie nie świadczy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Oferta usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Stowarzyszenie skierowana jest wyłącznie do jego członków.

Rozdział III

Nabywanie i utrata członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa

§ 3

 • 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
 • 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • b) nie są pozbawione praw publicznych;
 • c) zamieszkują w obszarze objętym działaniem sieci telekomunikacyjnej Stowarzyszenia;
 • d) akceptują postanowienia statutu Stowarzyszenia;
 • e) dobrowolnie wyrażą swą wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w pisemnej deklaracji;
 • 3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest wyrażenie zgody przez Zarząd.
 • 4. Uchwała odmawiająca przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia wymaga pisemnego uzasadnienia.
 • 5. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków osobie ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Zebrania Delegatów, którego uchwała jest ostateczna.
 • 6. Odwołanie składa się na piśmie do Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków wraz z pisemnym uzasadnieniem.
 • 7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków ma prawo być obecna przy rozpoznawaniu jej odwołania przez Zgromadzenie Delegatów.
 • 8. Po uzyskaniu członkowstwa w Stowarzyszeniu członek oraz Stowarzyszenie zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na piśmie.
 • 9. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 4

Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Biuro STK RET-SAT 1 pod nadzorem Zarządu.

 

§ 5

 • 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu:
 • a) wystąpienia członka,
 • b) wykluczenia członka,
 • c) śmierci członka.
 • 2. Decyzję o wykluczeniu członków podejmuje Zarząd.
 • 3. Stwierdzenia ustania członkostwa w pozostałych przypadkach dokonuje biuro STK RET-SAT 1 pod nadzorem Zarządu.

 

§ 6

 • 1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnego oświadczenia członka Stowarzyszenia.
 • 2. Członkowstwo ustaje z chwilą skutecznego doręczenia Stowarzyszeniu oświadczenia o wystąpieniu.

 

§ 7

 • 1. Zarząd może w drodze uchwały wykluczyć członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
 • a) udostępnienia sygnału osobom nieuprawnionym zajmującym inny lokal mieszkalny lub użytkowy,
 • b) naruszenia postanowień statutu lub regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 • c) świadomego utrudniania działalności władz statutowych Stowarzyszenia,
 • d) świadomego podejmowania działania podważającego dobre imię Stowarzyszenia lub czynności utrudniających realizację zadań i celów statutowych Stowarzyszenia.
 • 2. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu, na którym będzie omawiana sprawa wykluczenia członka Stowarzyszenia, Zarząd powiadamia zainteresowanego członka Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem, informując go, że będzie omawiana sprawa jego wykluczenia, oraz że może wziąć udział w posiedzeniu Zarządu lub złożyć przed terminem wyjaśnienia na piśmie.
 • 3. Nieobecność członka na posiedzeniu Zarządu nie wstrzymuje podjęcia uchwały o ewentualnym jego wykluczeniu.
 • 4. W razie podjęcia uchwały o wykluczeniu, Zarząd zawiadamia członka na piśmie, w którym wskazuje:
 • a) przyczynę wykluczenia,
 • b) termin i sposób odwołania się od uchwały Zarządu o wykluczeniu.
 • 5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zebrania Delegatów.
 • 6. Odwołanie składa się na piśmie do Zarządu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu.

§ 8

 • 1. Ustanie członkostwa w przypadku wykluczenia następuje z dniem uprawomocnienia się uchwały Zarządu o wykluczeniu.
 • 2. Uprawomocnienie się uchwały Zarządu o wykluczeniu następuje w następnym dniu po upływie terminu do wniesienia odwołania, a w razie wniesienia odwołania w terminie, z chwilą podjęcia uchwały przez Zebranie Delegatów o oddaleniu odwołania.
 • 3. Jeżeli odwołanie wniesione zostało w terminie, Zarząd powiadamia wykluczonego członka o terminie i miejscu Zebrania Delegatów na piśmie, co najmniej na siedem dni przed zebraniem.
 • 4. Wykluczony członek może brać udział w Zebraniu Delegatów tylko w czasie rozpoznawania jego odwołania.

§9

Z chwilą ustania członkowstwa umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu, co skutkuje zaprzestaniem świadczenia usług przez Stowarzyszenie.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 • 1. czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • 2. czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • 3. zapoznawania się z uchwałami Zebrania Delegatów w siedzibie Zarządu.

§ 11

Członkowie wspierający posiadają prawo określone w § 10 za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 • 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • 2. regularnego opłacania składek członkowskich; w przypadku jednomiesięcznych zaległości z tytułu opłacania składki i innych opłat ustalonych przez władze Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo odłączyć sygnał do czasu uregulowania opłat w pełnej wysokości.
 • 3. dbałości o instalację i urządzenia techniczne, z których korzysta,
 • 4. nieudostępniania sygnału osobom trzecim,
 • 5. udostępnienia i umożliwienia upoważnionym pracownikom Stowarzyszenia sprawdzania stanu technicznego instalacji TVK w lokalu członka,
 • 6. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 13

 • 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • a) Zebranie Delegatów
 • b) Zarząd
 • c) Komisja Rewizyjna
 • 2. Kadencja członków władz i delegatów trwa 5 (pięć) lat.
 • 3. W przypadku, kiedy liczba członków zmniejszy się do 300 funkcję Zebrania Delegatów pełni Walne Zebranie Członków. Ilekroć w tekście statutu mowa jest o Zebraniu Delegatów rozumie się przez to również Walne Zebranie Członków.

§ 14

 • 1. Wyboru delegatów dokonuje się w grupach członkowskich na poszczególnych osiedlach w liczbie jednego delegata na 180 członków. Podziału na grupy członkowskie dokonuje Zarząd.
 • 2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności nie mniejszej niż liczba wybieranych delegatów.
 • 3. O terminie i miejscu grupowego zebrania, zawiadamia członków Biuro STK RET-SAT 1 na zlecenie Zarządu przez umieszczenie w programie lokalnym informacji, co najmniej siedem dni przed terminem zebrania.
 • 4. W przypadku wygaśnięcia, co najmniej 1/3 ogólnej liczby mandatów delegatów (z przyczyn określonych § 5), Zarząd zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających, na co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania Delegatów.

Zebranie Delegatów

§ 15

 • 1. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • 2. W Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci.
 • 3. W Zebraniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.
 • 4. O miejscu, terminie i porządku obrad powiadamia pisemnie delegatów Biuro STK RET-SAT 1 na zlecenie Zarządu. Za pisemną zgodą delegata powiadomienia mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 5. O ile Statut nie stanowi inaczej, Uchwały Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 7.
 • 6. Do odbycia Zebrania Delegatów wymagana jest obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów (kworum). W przypadku braku kworum Zebranie Delegatów odbywa się w drugim terminie. Zebranie Delegatów w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych delegatów. Jeżeli drugi termin Zebrania Delegatów wyznaczono w tym samym dniu, co termin pierwszy, czas między pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 15 minut.
 • 7. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne.

§ 16

 • 1. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • 2. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd raz w roku kalendarzowym.
 • 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Delegatów z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • 4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Delegatów i wyznaczyć jego datę w terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania wniosku.
 • 5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać wykaz spraw, które Zarząd ma obowiązek umieścić w proponowanym porządku obrad.

§ 17

Zebranie Delegatów może wypowiadać się w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia. W szczególności do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

 • 1. Określenie głównych kierunków rozwoju i działalności Stowarzyszenia.
 • 2. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 • 3. Uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Delegatów.
 • 4. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.
 • 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 • 6. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 • 7. Ocena Zarządu poprzez podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku.
 • 9. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Stowarzyszenia do przyjmowania członków i majątku innego Stowarzyszenia.
 • 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 18

 • 1. Zarząd składa się z 15 osób wybranych przez Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym.
 • 2. W skład Zarządu wchodzą wybrani delegaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 • 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów, przekraczającą liczbę członków Zarządu, przeprowadza się wybory dodatkowe.
 • 4. Członkowie Zarządu wybierają ze swego składu Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów.
 • 5. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej ¾ członków Zarządu. W tym samym trybie dokonuje się zmian na tych stanowiskach.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należą sprawy związane z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia a w szczególności:

 • 1. Realizacja uchwał Zebrania Delegatów.
 • 2. Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
 • 3. Określenie struktury organizacyjnej STK RET-SAT 1.
 • 4. Ustalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia.
 • 5. Ustalanie wysokości składki i opłat dla Członków Stowarzyszenia oraz terminów ich płatności.
 • 6. Uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 • 7. Powoływanie stałych lub doraźnych Komisji i zespołów oraz określenie ich zadań.
 • 8. Zwoływanie nadzwyczajnych Zebrań Delegatów z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • 9. Zarządzanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających delegatów.
 • 10. Ustalanie szczegółowych warunków przyjęcia członków i majątku innego Stowarzyszenia
 • 11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 • 12. Rozpatrywanie skarg wniesionych przez członków.
 • 13. Składanie sprawozdań ze swej działalności w tym sprawozdań z działalności finansowej Stowarzyszenia na Zebraniu Delegatów.
 • 14. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zatrudnionych pracowników.
 • 15. Podejmowanie uchwał w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 16. Podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji, stowarzyszeń i związków krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

§ 20

 • 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się, co najmniej raz na trzy miesiące zwołuje je Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
 • 2. O posiedzeniu Zarządu powiadamia się członków telefonicznie lub na piśmie, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.
 • 3. Członkowie Zarządu mogą udzielać innym członkom Zarządu pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu przy podejmowaniu uchwał.
 • 4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział lub jest reprezentowana przez pełnomocników, co najmniej połowa członków.
 • 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, Przewodniczący posiedzenia może zarządzić tajne głosowanie w przypadku wystąpienia takiego wniosku. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

Komisja Rewizyjna

§ 21

 • 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym.
 • 2. Komisja Rewizyjna wybiera niezwłocznie ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W tym samym trybie dokonuje się zmian Przewodniczącego i jego Zastępców oraz Sekretarza.
 • 3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący lub Zastępca.

§ 22

Do zakresu działalności Komisji należy:

 • 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 • 2. Kierowanie do Zarządu wystąpień pokontrolnych i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego organów.
 • 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów.
 • 4. Składanie na Zebraniu Delegatów wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 • 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Delegatów.
 • 6. Uchwalanie regulaminu działania Komisji.

§ 23

 • 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, co najmniej raz w roku.
 • 2. Kontrole przeprowadza się na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.
 • 3. Przed rozpoczęciem kontroli przeprowadzający kontrolę okazują Dyrektorowi Biura RET-SAT 1 lub zastępującej go osobie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zawierające tematykę i termin przeprowadzenia kontroli.
 • 4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się protokół i doręcza go Zarządowi w terminie nie dłuższym niż 10 dni od jej przeprowadzenia, który w terminie 14 dni może ustosunkować się na piśmie do ustaleń kontroli i zgłosić zastrzeżenia.
 • 5. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia i dokonywać rewizji majątku Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna może także zasięgać opinii i wyjaśnień oraz przyjmować oświadczenia członków Stowarzyszenia oraz innych osób o ile sprawy dotyczą Stowarzyszenia. Każdy członek Komisji Rewizyjnej w trybie poza kontrolnym ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.
 • 6. Komisja może podejmować kontrole doraźne, w związku z powzięciem wiadomości o nieprawidłowościach w działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu. Może w tym celu delegować poszczególnych członków Komisji do wykonywania kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych.

§ 24

Komisja Rewizyjna podejmuje wszystkie uchwały na posiedzeniach zwykłą w większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej ¾ członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

Tryb wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uzupełnienia ich składu oraz ustanie członkostwa w tych władzach.

§ 25

 • 1. Wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym.
 • 2. W taki sam sposób dokonuje się wyborów uzupełniających tych władz.
 • 3. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu Delegatów, jeżeli skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszył się co najmniej o 1/3.

§ 26

Ustanie członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej następuje:

 • a) w przypadku rezygnacji z udziału w tych władzach złożonej na piśmie,
 • b) w przypadkach przewidzianych w § 5 Statutu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Reprezentacja Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań.

§ 27

 • 1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd.
 • 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
 • 3. Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictw, które będą uprawniały do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach lub czynnościach określonych w pisemnym pełnomocnictwie. Cofnięcie pełnomocnictw następuje w takim samym trybie, w jakim go udzielono.

Rozdział VII

Sposób uzyskiwania środków finansowych

§ 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze:

 • 1. składek członkowskich i wpisowego,
 • 2. spadków i darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
 • 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • 4. opłat wnoszonych przez członków Stowarzyszenia na podstawie uchwał Zarządu lub Zebrania Delegatów,
 • 5. kwoty nadwyżki przychodu nad kosztami z działalności statutowej w danym roku,
 • 6. z dochodu po opodatkowaniu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozdział VIII

Sposób rozwiązywania się Stowarzyszenia i jego likwidacji

§ 29

 • 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Zebrania Delegatów powziętej większością ¾ głosów albo na podstawie orzeczenia sądu lub innego właściwego organu.
 • 2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały Walne Zebranie Delegatów wyznacza likwidatorów oraz określa cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 • 3. Zebranie Delegatów po podjęciu uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, może podjąć uchwałę o przystąpieniu członków Stowarzyszenia do innego Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 30

Wątpliwości interpretacyjne postanowień Statutu powstałe w związku z jego stosowaniem rozstrzyga Zarząd podejmując stosowną uchwałę.

§ 31

Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Delegatów większością ¾ głosów.

§ 32

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie po zarejestrowaniu przez Sąd.

 

Powyższy Statut obowiązuje od dnia 09.09.2009